ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kötelezettségvállalás

Személyes adatainak védelme a Brunczvik Miklós egyéni vállalkozó (továbbá autósiskola) elsődleges és legfontosabb feladata.

Elismerjük, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük be, és ezt is csak az engedélyeddel tesszük. A megadott adatait kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Az autósiskola mindent megtesz az adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Általános rendelkezések és elérhetőségek:

A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről az autósiskola gyűjt és kezel.

Az autósiskola címe: Budapest 1136 Hollán Ernő u 21/b

Vállalkozási engedély száma: EV-763643

Az autósiskola adószáma: 40956321-1-42

Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal az info@topiautosiskola.hu címen, vagy a 06-20-9231-416as telefonszámon.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége:

A autósiskola  fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatnia kell a www.topiautosiskola.hu  weboldalat abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Kérésére megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása:

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadtad.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok:

Internetes oldalon, illetve a beiratkozás és ügykezelés során Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint a velünk való kommunikációja során önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthat (például közösségi oldalakon), nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra:

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Információ kérése az iskolánk szolgáltatásaival kapcsolatban 

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor. 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. 

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Beiratkozás 

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor. 

A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési dátum, anyja neve, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, tb. kártya szám, orvosi alkalmassági érvényessége, bankszámlaszám 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Iskolavezető

Az autósiskola megbízásából tevékenykedő személyek:

Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság

E-educatio Kft., mint az e-learninges tananyag szolgáltatója, az autóiskola mint a könyvelőcége, A gyakorlati felkészítést végző szakoktatók 

Adatfeldolgozásra jogosult személyek:

Az autósiskola megbízásából tevékenykedő személyek: Rajnainé Brunczvik Csilla, Sipos Barna, valamint az iskolavezető: Brunczvik Miklós

A fent megnevezett adatfeldolgozók közül az iskolavezetője beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz, a többiek a vezetési kartonon szereplő adatokhoz hozzáférnek.

Adatbiztonsági intézkedések:

Információi biztonságát a következő eszközökkel védjük:

Adatkezelésért felelős személy:

Brunczvik Miklós az autósiskola vezetője, a Elérhetőség: 06-20-9-231-416

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült